Kawasaki

k1.jpg (9104 bytes) k19.jpg (9690 bytes) red_6r2.jpg (36300 bytes)
zx-6r_cycle_world.jpg (83160 bytes) red_white_zx6-r.jpg (25797 bytes) zx-11.jpg (33179 bytes)
zx-6r_gn.jpg (138249 bytes) zx-6r_rd.jpg (14305 bytes)